English

JiveX Medical Archive

Met JiveX Medical Archive hebben clinici toegang tot alle relevante informatie, altijd en overal.


Tot voor kort, moesten medici een grote hoeveelheid aan systemen raadplegen om een volledig beeld van de patiënt te krijgen. Met het Vendor Neutral Archive van VISUS Technology Transfer, genaamd JiveX Medical Archive, hebben ziekenhuizen toegang tot alle relevante informatie, altijd en overal.

Zo ging (en gaat) het vaak: actuele en oudere patiëntgegevens zijn verdeeld over ZIS, EPD, DMS, PACS 1, PACS 2 en diverse specialistische afdelingssystemen. Veelal in verschillende formaten. Soms zelfs lokaal opgeslagen, zonder mogelijkheid tot ziekenhuisbrede viewing. Lastig voor de arts, want die is veel tijd kwijt aan het zoeken naar de benodigde informatie. Bewerkelijk bovendien voor de afdeling ict, omdat deze aanpak veel beheer en onderhoud vraagt.

Nieuw platform
JiveX Medical Archive lost deze problemen op. Het nieuwe platform is sterk gebaseerd op de beproefde PACS-II-strategie. Met behulp daarvan kunnen ook niet-radiologische informatie en niet-DICOM-bestanden met beeldvormende en diagnostische informatie, video’s en ook bio-signalen binnen één platform worden geïntegreerd. Het Medical Archive kan dit geconsolideerde gegevensbestand uitbreiden met andere documenten, zoals uitslagen, brieven van artsen of operatierapporten. Ook documenten afkomstig van de verpleging of gescande documenten van de patiënt kunnen door middel van JiveX Medical Archive overzichtelijk worden beheerd. 

Efficiente workflow
JiveX Medical Archive begint daar waar de functionaliteit van ZIS/EPD ophoudt. De oplossing helpt de workflows direct vanaf het begin te verbeteren, en dat resulteert in een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie. Artsen in het bijzonder, profiteren van de beschikbaarheid van alle relevante informatie over een patiënt in het Medical Archive bij het maken van een klinische beslissing. Alle afbeeldingen en verslagen worden immers weergegeven binnen één viewer, met een gemakkelijke en eenduidige bediening.

Systeemonafhankelijke oplossing
Door middel van het Medical Archive kan een geconsolideerde archiefstructuur worden opgebouwd, die ook los van het ZIS/EPD kan bestaan. Gegevens worden namelijk niet alleen in een patiëntgerichte context geplaatst, maar ook systeemonafhankelijk en op de wettelijk voorgeschreven manier beheerd en gearchiveerd. Voor ziekenhuizen betekent dat behalve optimalisatie van de workflow ook meer vrijheid, aangezien gegevens gemakkelijker en systeemonafhankelijk kunnen worden gemigreerd.

Toekomstbestendig dankzij XDS
Een standaard die in de toekomst nog meer transparantie geeft bij het archiveren van gegevens is IHE XDS (Cross Enterprise ¬Document Sharing). Deze standaard bouwt voort op de gedachte die aan het Medical Archive ten grondslag ligt. Gegevens kunnen hiermee zodanig worden bewaard, dat ze niet alleen binnen de betreffende ziekenhuislocatie, maar ook binnen de hele instelling ter beschikking kunnen worden gesteld. JiveX kan in dit verband de taak krijgen van IHE Repository of die van een Document Source en Document Consumer.